Sapa Rose

Address: 71-81 Harrington Street
Phone: 6234 3806